Jozef Demel - stavebný dozor, konzultačná a poradenská činnosť - Služby

Predstavenie
Referencie
Sluzby
Poradca
Stavebný dozor Nitra
Nitriansky kraj

Ing. Jozef Demel
telefón: 0905 265 684
e-mail: demel@demel.sk

IČO: 327 383 40
DIČ: 10 20 40 60 79
sluzby
 • ekonomické a odborno-technické vyhodnotenie obdržaných ponúk pre všetky stavebné a odborno-profesijné práce
 • plán organizácie výstavby a zariadenia staveniska
 • vyžiadanie ponúk, ich vyhodnotenie, výber dodávateľov
 • vedenie rokovaní s realizačnými firmami zabezpečujúcimi realizáciu projektu
 • kontrola postupu prác podľa časového harmonogramu
 • kontrola vedenia stavebných denníkov a montážnych denníkov
 • odsúhlasovanie všetkých faktúr skôr, ako budú postúpené pre platbu podľa zmluvy
 • preberanie archivovanie všetkých plánov, spisov a dokladov vzťahujúcich sa na realizáciu stavby
 • koordinácia technologickej a stavebnej časti stavby
 • koordinácia spolupráce s projektantom pri zabezpečovaní súladu realizácie stavby a projektu
 • kontrola dodržiavania podmienok realizácie stavieb povolenia a opatrení štátneho dohľadu po dobu realizácie diela
 • vedenie uskutočnenia stavieb
 • výkon technického dozoru a stavebného dozoru
 • zaistenie výberových konaní vrátane vyhodnotenia v zmysle zákonov
 • stavebný manažment
 • konzultačná činnosť
 • obstarávanie nevyhnutných prieskumov
 • spracovanie a vyhodnotenie alternatívnych riešení
 • porovnanie dostupných technológií
 • kolaudačné rozhodnutie